Podmínky používání internetových stránek

Random picture from Picsum

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek boldem.cz (dále také jako „Tyto webové stránky“, a „Tyto internetové stránky“) je společnost Webkomplet, s.r.o., se sídlem Klobásova 37/34, 625 00 Brno, IČ: 29185084, zapsaná pod sp. zn. C 64036 u Krajského soudu v Brně (dále jen „provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu těchto webových stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto webových stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek boldem.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami, které se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu tyto internetové stránky užívat.

Způsob používání

Pokud používáte tyto webové stránky, pak se zavazujete, že se budete řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebudete jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Zavazujete se, že zejména nebudete:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek boldem.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto webových stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat tyto internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto internetové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem webových stránek boldem.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah těchto internetových stránekmá pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto webových stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.  Pokud si objednáte službu, jež je provozovatelem poskytována, pak se obchodní vztah řídí zvláštními obchodními podmínkami. 

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto webových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto internetových stránek. 

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto internetových stránek.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek boldem.cz.

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, při poskytování odkazu na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

 • můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
 • nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli jinými webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty, službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky třetí strany,
 • nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
 • nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
 • webové stránky třetí strany, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu,
 • webové stránky třetí strany, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Elektronická komunikace

Pokud navštívíte tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Zpracování osobních údajů

Využívání aplikace Boldem je podmíněno registrací uživatele a řídí se obchodními podmínkami provozovatele. Informace a podmínky zpracování osobních údajů uživatelů ve smyslu platné právní úpravy je upraveno v těchto obchodních podmínkách.

Na stránkách boldem.cz dále dochází ke zpracování osobních údajů ve formě souborů cookies.

Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány.

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu 6 měsíců, pokud nebylo uvedeno jinak.

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů

 • máte právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů a informací o Vaší osobě;
 • máte právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
 • máte právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz;
 • máte právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Zpracování souborů cookies

Stránky boldem.cz zpracovávají soubory cookies, a to jak na základě nezbytnosti takového zpracování pro funkčnost stránek, a tedy na základě oprávněných zájmů jejich provozovatele, tak na základě souhlasu uživatele, který mohl uživatel udělit při své první návštěvě a může jej kdykoliv přímo na stránkách odvolat. 

Co jsou cookies?

Jde o malé soubory tvořené písmeny a číslicemi, které počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do Vašeho zařízení, tedy počítače, mobilního telefonu nebo třeba tabletu a ukládá na pevném disku Vašeho zařízení.

Přestože soubory cookies zpravidla nemohou přímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, pomáhají nám rozlišit jednotlivé uživatele webových stránek. Díky nim Vám můžeme nabídnout lepší prožitek při prohlížení těchto webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Pomocí cookies si Váš prohlížeč například pamatuje, jestli jste souhlasil(a) s podmínkami využívání těchto webových stránek, jakou jazykovou mutaci těchto stránek jste si zvolil(a), či například jakou emailovou adresu jste při Vaší poslední návštěvě na těchto stránkách zadal(a).

Každá webová stránka může do Vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení Vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany Vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookies, které tyto stránky do Vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookies odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chtete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto internetových stránek.

Soubory cookies třetích stran

V případě Vašeho souhlasu používáme reklamní soubory cookies třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookies se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Služba Google Analytics

V případě Vašeho souhlasu využívají tyto webové stránky službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookies umožňující analýzu způsobu užívání těchto internetových stránek jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránkách a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Toto aktuální znění podmínek je platné a účinné od 3. 3. 2022.

Jste připraveni?

Je to snadné. Začít můžete rovnou.

Vyzkoušejte Boldem

 • Tým sjíždí řeku během raftingu
 • Portrét mladé ženy
 • Lidé chatují na obchodní schůzce
 • Muž přemýšlí v kanceláři
 • Zubařka a její pacientka
 • Rodina v poli
 • Žena se usmívá před notebookem
 • Automechanici
 • Lidé, kteří se účastní konference
 • Prodavačka v obchodě s oblečením
 • Farmář drží dýně