Obchodní podmínky pro poskytování webové aplikace Boldem

Břetislav sedí u aplikace Boldem - email marketing

Obchodní podmínky pro poskytování webové aplikace Boldem pro e-mail a digitální marketing.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vydané na základě § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

1.2. Obchodní společnost Webkomplet, s.r.o., se sídlem Klobásova 37/34, PSČ: 625 00, Brno IČ: 29185084, zapsaná do OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64036 (dále jen „Poskytovatel“) je v rámci své podnikatelské činnosti poskytovatelem webové a mobilní aplikace Boldem. Aplikace Boldem (dále jen „Služba“) je webový a mobilní software, jehož prostřednictvím mohou podnikající fyzické či právnické osoby (dále jen „Uživatelé“ či „Uživatel“) zajišťovat online marketingové služby, jako je příprava a rozesílání hromadných e-mailů, příprava a rozesílání SMS a správa databáze klientů.

1.3. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem je vždy založen smlouvou, která může být uzavřena v listinné nebo elektronické podobě nebo prostřednictvím webového či mobilního rozhraní dle článku IV. těchto obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“). V případě rozporu mezi ujednáním ve Smlouvě a ujednáním obsaženým v těchto obchodních podmínkách má přednost ujednání obsažené ve Smlouvě. Užití obchodních podmínek Uživatele se vylučuje.

1.4. Poskytovatel vstupuje do smluvních vztahů pouze s Uživateli, kteří Služby využívají v rámci své podnikatelské činnosti. Z povahy Služby, kterou je hromadné rozesílání e-mailů či SMS v řádech stovek/tisíců/desítek tisíc kusů, je zřejmé, že je prakticky vyloučeno její užití pro nepodnikatelské účely. Z tohoto důvodu nemá Poskytovatel zájem na smluvních vztazích vznikajících se subjekty, u nichž nepůjde o podnikatelskou činnost, ať již se jedná o osoby fyzické či právnické.

1.5. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou i úprava ochrany osobních údajů dle čl. IX. těchto obchodních podmínek a reklamační podmínky dle čl. X. těchto obchodních podmínek.

Čl. II.

Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je Služba, a to v některé z následujících variant:

 • Boldem – pravidelné rozesílání.
 • Boldem – nepravidelná rozesílka.
 • Boldem – SMS.
 • Transakční e-maily
 • Užití více variant Služby se nevylučuje.

Čl. III.

Podmínky poskytování Služby

3.1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby obsah e-mailů a/nebo SMS zpráv (dále jen „e-mail“ a „SMS“) zasílaných prostřednictvím Služby koncovým adresátům (dále jen „Zákazníkům“) nebyl v rozporu s účinnými právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu, spotřebitele či jiného Zákazníka včetně právních předpisů upravujících zasílání obchodních sdělení, osobních údajů, duševního vlastnictví, společenských menšin a práva na soukromí, čímž se rozumí právní předpisy:

a. České republiky včetně aplikovatelných právních předpisů Evropské unie a aplikovatelných mezinárodních smluv,

b. státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo

c. státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník

d. nebo s dobrými mravy v uvedených státech.

(dále jen „právní předpisy“)

3.2. Uživatel je povinen nezneužívat Službu k nelegálním aktivitám.

3.3. Uživatel odpovídá za obsah i formu E-mailů a/nebo SMS. Poskytovatel zajišťuje pouze technickou a softwarovou podporu Uživateli. Uživatel se zavazuje rozesílat E-maily a/nebo SMS v souladu se z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a právní úpravou ochrany osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zjistit, od kterého Uživatele a kterému adresátu byl E-mail a/nebo SMS odeslán a má povinnost poskytnout součinnost Úřadu pro ochranu osobních údajů při projednávání správního deliktu či přestupku, stejně tak jako dalším orgánům dle platných právních předpisů.

3.4. Použije-li Uživatel v E-mailech a/nebo SMS obrázky, text či jiné prvky, jejichž užití je omezeno právem duševního vlastnictví, je Uživatel povinen v případech, kde to ukládá účinný právní předpis, obstarat si nejpozději ke dni zahájení rozesílání E-mailů a/nebo SMS Zákazníkům na vlastní náklady příslušný souhlas oprávněných osob (např. autorů děl, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost Poskytovatele je Uživatel povinen takový souhlas předložit Poskytovateli k nahlédnutí.

3.5. Uživatel se zavazuje zajistit, aby E-maily a/nebo SMS rozesílané jeho Zákazníkům nebyly spam. Spamem se rozumí nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím e-mailu a/ nebo SMS příjemci bez jeho předchozího souhlasu nebo mimo rozsah podmínek stanovených právními předpisy, které umožňují zasílat obchodní sdělení i bez předchozího souhlasu Zákazníka (dále jen „Spam“). Za Spam se dále také považuje jakékoli sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, i služeb nebo image podniku fyzické nebo právnické osoby, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení, skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, je zasláno bez platné adresy (e-mailové adresy v případě Služby e-mail nebo telefonního čísla v případě Služby SMS), na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány, E-mail a/nebo SMS, zaslané Zákazníkovi poté, co Zákazník uvědomil Uživatele, že si další zasílání E-mailů a/nebo SMS od tohoto Uživatele nepřeje, E-mail a/nebo SMS, jejichž obsah se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line hazardních her, pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch.

3.6. Poskytovatel je oprávněn za účelem kontroly dodržování podmínek uvedených v tomto článku nahlížet do obsahu zasílaných E-mailů a SMS. Má-li Poskytovatel důvodné podezření, že databáze e-mailových adres a telefonních číslem či její část byla ze strany Uživatele získána neoprávněně nebo že ze strany Zákazníků nebyl dán řádný souhlas k zasílání obchodních sdělení nebo, že obchodní sdělení jsou zasílána na adresy, které Uživatel nezískal v rámci své činnosti nebo počet příjemců, kteří označili E-mail ve své e-mailové schránce jako spam, vzrostl nad 1 %, je Poskytovatel oprávněn užívání Služby ve vztahu k těmto kontaktům omezit. Pokud do 24 hodin od oznámení podezření ze strany Poskytovatele Uživatel vyvrátí podezření doložením okolností svědčících o opaku, je Poskytovatel povinen užívání Služby v příslušném rozsahu obnovit.

3.7. Uživatel se zavazuje, že bude pro zasílání E-mailů a SMS používat pouze e-mailové adresy a telefonní čísla těch Zákazníků, kteří mu k zasílání E-mailů a SMS prokazatelně udělili předchozí souhlas nebo pokud je k tomu Uživatel oprávněn dle právních předpisů.

3.8. Poskytovatel je u Služby oprávněn stanovit limit pro objem dat obsažených v jednom E‑mailu a/nebo SMS.

3.9. Poskytovatel je povinen udržovat funkčnost a dostupnost Služeb a odstraňovat případné programové chyby Služby.

3.10. Poskytovatel nesmí použít databázi e-mailových adres ani telefonních čísel Zákazníků Uživatele pro jiné účely než je rozesílání E-mailů a/nebo SMS podle Smlouvy. Poskytovatel nesmí předat databázi e-mailových adres ani telefonních čísel Zákazníků Uživatele třetí osobě ani ji využít pro své vlastní obchodní účely.

3.11. Uživatel je oprávněn spolu se Službou užívat i server Poskytovatele s infrastrukturou určenou k užívání Služby.

3.12. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy mu nevzniklo jakékoli právo (např. ve formě licence) k softwaru používanému Poskytovatelem při provozování Služby (dále jen „Software“). Uživateli je výslovně zakázáno Software jakýmkoliv způsobem upravovat, rozšiřovat, překládat, podrobovat zpětnému inženýrství, či jiným způsobem do Software zasahovat.

3.13. Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby zajistit odeslání E-mailů a/nebo SMS, za jejich doručení Zákazníkům však nenese žádnou odpovědnost.

3.14. Uživatel je povinen držet přístupové údaje ke Službě v tajnosti a sdělovat je pouze osobám oprávněným odesílat prostřednictvím Služby E-maily či SMS. Uživatel není oprávněn umožnit užívání Služby třetím osobám jejich jménem. Uživatel výslovně prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti za jednání veškerých osob, které prostřednictvím mu sděleného přístupu ke Službě jednají. V té souvislosti si je také Uživatel vědom skutečnosti, že je vázán jednáním takových osob, i pokud tyto jednaly výslovně proti jeho pokynu, neboť Poskytovatel nemá možnost takové jednání odlišit. Na žádost Uživatele mu Poskytovatel změní přístupové údaje ke Službě.

3.15. Uživatel je povinen pro užívání Služby a rozesílání E-mailů použít svoji vlastní unikátní doménu jako odesílatele. Na této doméně je Uživatel povinen nastavit SPF, DKIM a DMARC záznam.

3.16. Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů a/nebo SMS je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto článku, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele znemožnit nebo omezit Uživateli další využívání Služby a Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností. Tím nejsou dotčeny veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou, stejně tak tím není založena prevenční povinnost Poskytovatele (např. povinnost předchozí či následné kontroly apod.). Poskytovatel má právo na úhradu smluvní pokuty až do výše 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti Uživatele dle tohoto článku. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) z tohoto porušení vzniklé.

Čl. IV.

Uzavření Smlouvy

4.1. Pokud smluvní vztah nevznikne jinak, pak se Smlouva uzavírá prostřednictvím internetového portálu https://www.boldem.cz/ (dále jen „portál“), prostřednictvím kterého dojde k uzavření Smlouvy a vytvoření uživatelského účtu Uživatele, a to na dobu určitou, na dobu 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí Smlouvy jsou také tyto obchodní podmínky ve verzi účinné k okamžiku uzavření Smlouvy.

4.2. Uživatel je povinen při registraci do uživatelského účtu ve webovém rozhraní uvádět pravdivé údaje, přičemž nepravdivost údajů může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele. Uživatel je povinen zajistit ochranu přístupových údajů k uživatelským účtům a nese z toho plynoucí odpovědnost. Uživatel nese také odpovědnost za uvedení pravdivých údajů Zákazníků.

4.3. Uživatel v rámci svého uživatelského účtu zvolí rozsah požadovaných služeb, které bude od Poskytovatele v následujícím fakturačním období požadovat. Tento úkon Uživatele je považován za objednávku, na základě které je Uživateli stanovena v souladu s platným ceníkem cena za Službu.

4.4. V případě, že Uživatel nesdělí Poskytovateli, že již nechce Službu odebírat ve lhůtě do 5 dnů od začátku dalšího fakturačního období a uhradí odměnu dle čl. V. těchto obchodních podmínek, pak je smluvní vztah automaticky prodloužen o dalších 30 kalendářních dnů.

Čl. V.

Úhrada za Službu a platební podmínky

5.1. Nebude-li ujednáno jinak, výše úhrady za Služby bude stanovena v Ceníku umístěném na webové stránce Poskytovatele (dále jen „Ceník“), případně na základě individualizované dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

5.2. Fakturační období, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je 30 kalendářních dnů (dále jen „Fakturační období“). Ustanovení § 607 OZ se neuplatní, na Fakturační období tak nemají vliv víkendy ani svátky, ustanovení § 605 odst. 2 OZ se použije přiměřeně. Uživatel je povinen hradit plnou výši odměny za Fakturační období i v případě, že smluvní vztah dle této Smlouvy netrval po celý měsíc. Poskytovateli náleží odměna v plné výši za každé započaté Fakturační období.

5.3. Pokud není Smlouvou stanoveno jinak, první Fakturační období začíná dnem nastavení Služby.

5.4. Odměna je splatná předem, a to 5 kalendářních dnů před začátkem Fakturačního období (v případě prvního fakturačního období je odměna splatná nejpozději v 1. den Fakturačního období), za které se odměna hradí (např. za fakturační období začínající 18. června je licenční odměna splatná 13. června), a to bez ohledu na víkendy či svátky. Při určování výše ceny za Službu se vychází z odst. 5.9. těchto obchodních podmínek.

5.5. Pokud není Smlouvou stanoveno jinak, cena za Službu je hrazena primárně stržením z platební karty, kterou Uživatel zadá při vytváření uživatelského účtu. Uživatel je povinen zajistit, že na příslušném bankovním účtu bude ke dni splatnosti ceny za Službu dostatečný disponibilní zůstatek. Pokud na příslušném bankovním účtu uživatele nebude ke dni splatnosti ceny za Službu dostatek finančních prostředků pro úhradu Služby, zašle Poskytovatel Uživateli e-mailem informaci o nemožnosti stržení platby a bude pokusy o úhradu opakovat. Uživatel je bezodkladně povinen navýšit disponibilní zůstatek na příslušeném bankovním účtu a umožnit stržení ceny, případně uhradit Službu jiným způsobem. Uživatel má kdykoliv možnost změnit údaje o platební kartě ve svém uživatelském účtu.

5.6. O stavu provedení platby bude Uživatel informován doručením daňového dokladu (faktury), a to vždy nejpozději k 15. dni Fakturačního období, za které se Služba hradí.

5.7. Není-li stanovenou Smlouvou jinak, v případě, že Služba nebude uhrazena ani do začátku příslušeného Fakturačního období, dojde ke skončení smluvního vztahu dle Smlouvy a obchodních podmínek, poněvadž neuhrazením Služby nebude splněna podmínka automatické prolongace dle odst. 4.3. těchto obchodních podmínek.

5.8. Sjednaná cena může být měněna dohodou stran nebo jednostranně Poskytovatelem. Ve druhém případě bude změna ceny Uživateli oznámena prostřednictvím e-mailu nejpozději 14 kalendářních dnů přede dnem nabytí účinnosti nového Ceníku.  Nebude-li cena ze strany Uživatele odmítnuta, stává se účinnou a závaznou. Uživatel má právo smluvní vztah vypovědět ode dne oznámení změny ceny do dne předcházejícího nabytí účinnosti nového Ceníku, a to písemně. V takovém případě končí smluvní vztah dnem nabytí účinnosti nového Ceníku.

5.9. Při výpočtu ceny za užívání Služby se Poskytovatel řídí zadaným maximálním počtem E-mailů a/nebo SMS odeslaných prostřednictvím Služby, což Uživatel uvede předem na dané Fakturační období ve svém uživatelském účtu. Počet doručených E-mailů a/nebo SMS nemá na výpočet úhrady vliv. Uživatel má právo ve lhůtě do 5 dnů před každým Fakturačním obdobím změnit rámec objednané Služby.

5.10. Uživatel bere na vědomí, že každá odeslaná testovací SMS je zpoplatněna dle Ceníku stejně jako standardní SMS.

5.11. Uživatel bere na vědomí, že každé sdělení, rozesílané pomocí SMS, které bude obsahovat více než 160 znaků, bude rozděleno do více SMS, přičemž každá z těchto SMS může obsahovat maximálně 140 znaků. To znamená, že např. sdělení obsahující více než 280 znaků a méně než 420 bude rozděleno do tří SMS. Každá SMS, obsahující, byť jen část, sdělení, bude zpoplatněna dle Ceníku.

5.12. Uživatel Služby je vedle úhrady Služby povinen zaplatit rovněž poplatek za zřízení Služby, jehož výše je stanovena Ceníkem.

5.13. Jakékoliv námitky vůči fakturám vystaveným Poskytovatelem Uživateli je Uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele pouze písemně a ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení příslušné faktury Uživateli. V případě že Uživatel v této lhůtě námitky neuplatní, platí, že žádné námitky vůči vystavené faktuře ani fakturované částce nemá. V případě oprávněnosti námitek Uživatele uplatněných u Poskytovatele v souladu s ustanoveními tohoto odstavce Podmínek se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit Uživateli opravnou fakturu. Stejná lhůta se uplatní při neoprávněném stržení odměny z platební karty.

5.14. Poskytovatel je oprávněn Uživateli dočasně v nejnutnějším rozsahu omezit užívání Služby, hrozí-li škoda Poskytovateli, Uživateli či třetí osobě, zejména v důsledku nelegálních aktivit třetích osob, hackerů apod. a nelze-li této škodě zabránit jinak.

Čl. VI.

Povinné náležitosti obsahu E-mailů a SMS

6.1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechny E-maily rozesílané pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovaly následující náležitosti:

a. označení Uživatele, který E-maily rozesílá,

b. označení funkční e-mailové adresy, ze které byl E-mail odeslán, kdy pro odesílání nesmí být použita adresa „freemailových“ služeb (např. gmail.com, email.cz a další),

c. platnou e-mailovou adresu, na kterou může Zákazník přímo a účinně zaslat Uživateli zprávu a Uživatele kontaktovat,

d.  viditelně umístěný odhlašovací odkaz, v podobě stanovené Poskytovatelem nebo jím předem schválené, pro automatizované odhlášení Zákazníkem, který může Zákazník použít k vyjádření svého nesouhlasu se zasíláním dalších E-mailů. Možnost odhlášení musí být vždy bezplatná a snadná.

6.2. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechny SMS rozesílané pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovaly následující náležitosti:

a. označení Uživatele, který SMS rozesílá,

b. platné telefonní číslo, na které může Zákazník přímo a účinně zaslat pomocí SMS informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly SMS dále zasílány (např. zasláním SMS ve tvaru „ODHLASIT“), s upozorněním Zákazníka na toto jeho právo. Telefonní číslo musí být pro Zákazníka jasně viditelné a Uživatel není oprávněn toto číslo jakkoli pozměnit, odstranit či zneviditelnit. Možnost odhlášení musí být vždy bezplatná a snadná.

6.3. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechna obchodní sdělení rozesílaná v E-mailech a/nebo SMS pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovala kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci také jasné a zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení.

6.4. Uživatel se zavazuje sdělit Poskytovateli svoji adresu a telefonní číslo, na kterých je možno jej osobně/telefonicky kontaktovat. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas, aby Poskytovatel na výzvu Zákazníka sdělil uvedené údaje Zákazníkovi.

6.5. Poskytovatel je oprávněn za účelem kontroly dodržování podmínek uvedených v tomto článku nahlížet do obsahu zasílaných E-mailů a SMS. Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů a/nebo SMS je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto článku, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele znemožnit nebo omezit Uživateli další využívání Služby. Tím nejsou dotčeny veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou, stejně tak tím není založena prevenční povinnost Poskytovatele (např. povinnost předchozí či následné kontroly apod.). Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit, bude-li Poskytovatel povinen takovou újmu nahradit.

Čl. VII.

Technické požadavky pro užívání Služby

7.1. Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání Služby je třeba z jeho strany splnit následující technické požadavky: používat internetový prohlížeč Internet Explorer 7 a vyšší, Google Chrom, Mozilla Firefox 3 či další prohlížeče na bázi Gecko, Konqueror nebo Safari, platforma Windows, MacOS nebo UNIX. V případě použití jiného prohlížeče může být omezena funkcionalita systému a některé funkce nebudou zcela dostupné.

7.2. Uživatel je dále srozuměn s tím, že pro vyšší kompatibilitu obsahu E-mailů je vhodné používat interní HTML editor, Chytrý editor nebo editory třetích stran, které generují HTML kód dle standardu W3C.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že podmínky doručování SMS se u jednotlivých mobilních operátorů liší a mohou se pod dobu trvání Smlouvy měnit, což Poskytovatel nemůže nijak ovlivnit. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, nemajetkovou újmu či jakékoli jiné újmy, které Uživateli v souvislosti s rozdílnými podmínkami doručování u jednotlivých operátorů nebo v souvislosti se změnami těchto podmínek vzniknou.

7.4. Uživatel rovněž bere na vědomí, že u Služby SMS z povahy věci nejsou k dispozici stejné statistiky doručení jako u Služby e-mail, pouze informace o doručení SMS, a to jen v případech, kdy příslušný mobilní operátor takovou informaci poskytuje.

7.5. Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o přidělení tzv. textového označení odesílatele v SMS (Uživatel tedy nebude v SMS označen telefonním číslem, nýbrž textovým označením – názvem, který si zvolí). Uživatel bere na vědomí, že na přidělení textového označení není právní nárok.

Čl. VIII.

Ukončení platnosti Smlouvy

8.1. Platnost Smlouvy může být kdykoli ukončena dohodou Poskytovatele a Uživatele.

8.2. Pokud smlouva nestanoví jinak, pak může být smlouva vypovězena ze strany Uživatele bez udání důvodů s okamžitou platností.

8.3. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, nemá tento Uživatel nárok na vrácení již zaplacené odměny na úhradu Služby za dané Fakturační období.

8.4. Pokud smlouva nestanoví jinak, pak může být smlouva vypovězena ze strany Poskytovatele okamžitě bez výpovědní doby z důvodu splatných neuhrazených závazků Uživatele vůči Poskytovateli a z důvodu hrubého porušení povinností Uživatele uvedených v čl. III. těchto obchodních podmínek.

Čl. IX.

Zpracování osobních údajů Uživatele, osobních údajů zaměstnanců Uživatele a jeho Zákazníků

9.1. V případě, že Uživatel je fyzickou osobou, jsou Poskytovatelem zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.

9.2. Bez ohledu na to, zdali je Uživatel fyzickou či právnickou osobou, mohou být Poskytovatelem též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců Uživatele ve smyslu GDPR účinném od 25. 5. 2018.

9.3. Poskytovatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které Uživatel poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí Služby.

9.4. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání Služby Uživatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním Služby.

9.5. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem Poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu tří let od ukončení poskytování Služby.

9.6. Poskytovatel nepředá osobní údaje Uživatelů žádným dalším příjemcům.

9.7. Uživatel má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

a. žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,

b. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,

c. požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,

d. vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu,

e. být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

9.8. Při poskytování Služby dochází ze strany Poskytovatele ke zpracování osobních údajů Zákazníků Uživatele ve smyslu GDPR, a to zejména jejich telefonních čísel a emailových adres, a dále údajích o jejich chování ve vztahu k zasílaným emailům. Tyto obchodní podmínky upravují povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze zpracování osobních údajů Zákazníků v souladu s článkem čl. 28 GDPR.

9.9. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.

9.10. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud Uživatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí.

9.11. Zpracování osobních údajů Zákazníků bude prováděno Poskytovatelem formou automatizovaného i neautomatizovaného zpracování, včetně profilování, v rozsahu jejich ukládání, shromažďování, používání a vymazání, to vše za účelem poskytování Služby a po celou dobu jejího poskytování.

9.12. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů Uživatele udílených Poskytovateli, které jsou obsaženy v těchto Podmínkách a smluvních ujednáních, a dále budou Poskytovateli udíleny zejména prostřednictvím webového rozhraní Služby.

9.13. Při poskytování Služby nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Uživatel je povinen zajistit, že Poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

9.14. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z Podmínek a smluvních ujednání,

b. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,

c. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,

d. po ukončení poskytování Služby veškeré zpracovávané osobní údaje předat Uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,

e. být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,

f. být Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

g. neprodleně Uživatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,

h. poskytnout Uživateli na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,

i. poskytnout Uživateli na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito Podmínkami a čl. 28 GDPR.

9.15. Uživatel se tímto vůči Poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci osobních údajů – plynou z těchto Podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek Uživatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat Poskytovateli prostřednictvím Služby jen takové osobní údaje Zákazníků, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se Uživatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.

9.16. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se Uživatel zavazuje plnit svoji informační povinnost vůči Zákazníkům vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.

9.17. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem Podmínek, se Uživatel zavazuje nahradit Poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

9.18. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku Podmínek, nejpozději ke dni účinnosti GDPR. Povinnosti, jež jsou však vyžadovány platnou a účinnou právní úpravou již před datem účinnosti GDPR, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti těchto Podmínek.

Čl. X.

Reklamace

10.1. V případě, že dojde z důvodů na straně Poskytovatele k vadám poskytované Služby nebo k jejímu neposkytnutí, je Uživatel oprávněn tyto vady u Poskytovatele reklamovat, tj. uplatnit práva z vadného plnění. Záruka za jakost se nesjednává.

10.2. Reklamační lhůta činí 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto vady Uživatel zjistil nebo je při náležité péči mohl zjistit. Poskytovatel se zavazuje reklamaci uplatněnou Uživatelem podle tohoto odstavce Podmínek projednat ve lhůtě do 10 pracovních dnů od okamžiku doručení písemné reklamace Uživatele Poskytovateli a podle svých možností sjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

10.3. V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má Uživatel nárok na odpovídající slevu z ceny Služby. Jiné nároky z vadného plnění Uživatel nemá.

XI.

Odpovědnost za škodu

11.1. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Uživatelem, způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

11.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat jednotlivých Uživatelů. Poskytovatel odpovídá pouze za ztrátu dat, která získal sám svou činností dle Smlouvy, tj. zejména za informace o doručení E-mailů a/nebo SMS (pokud jsou k dispozici), neodpovídá však za ztrátu dat Uživatelů, tj. za obsah E-mailů a/nebo SMS, seznamy Zákazníků apod. Poskytovatel však nenese odpovědnost za ztrátu dat dle tohoto odstavce v případě, že byla způsobena vyšší mocí nebo z jiných objektivních příčin nezávislých na vůli Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby. O této skutečnosti se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Uživatele.

11.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat dle předchozího odstavce v případě, že byla způsobena třetími osobami, např. hackery či jinými subjekty jako jsou dodavatelé elektrické energie. Právo Uživatele na náhradu škody vůči těmto třetím osobám není dotčeno

11.4. Informuje-li Zákazník Poskytovatele na základě E-mailu a/nebo SMS obdržených od Uživatele, že si nepřeje, aby mu byly dále zasílány E-maily a/nebo SMS, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele takového Zákazníka odstranit ze seznamu adresátů E-mailů a/ nebo SMS. Stejné právo má Poskytovatel i v případě, bude-li Zákazník informovat Poskytovatele, že jím obdržené E-maily a/nebo SMS nesplňují náležitosti stanovené těmito Podmínkami či se dle názoru Zákazníka jedná o spam. Poskytovatel se zavazuje skutečnosti uvedené v tomto ustanovení Uživateli oznámit.

11.5. Vzniknou-li Poskytovateli jakékoli náklady v souvislosti se stížnostmi Zákazníků na Uživatele, zavazuje se Uživatel nahradit Poskytovateli tyto náklady a veškerou újmu (škodu i nemajetkovou újmu), která Poskytovateli vznikne.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na internetových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli písemně nebo e-mailem nejméně 30 dní před vstoupením změny v účinnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně obchodních podmínek tuto změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvou založený smluvní vztah, přičemž smluvní vztah končí účinností nových obchodních podmínek.

12.2. Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti s poskytováním Služby Uživateli, se řídí právem České republiky, a to i tehdy, pokud je Uživatel či Zákazník domicilován v jiném státě. Vznikne-li z právního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem spor, je k řešení tohoto sporu příslušný soud České republiky. Pro případ sporu sjednávají smluvní strany místní příslušnost soudů dle sídla Poskytovatele v den uzavření této smlouvy.

12.3. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 3. 3. 2022.

Jste připraveni?

Je to snadné. Začít můžete rovnou.

Vyzkoušejte Boldem

 • Žena se usmívá před notebookem
 • Farmář drží dýně
 • Rodina v poli
 • Lidé, kteří se účastní konference
 • Prodavačka v obchodě s oblečením
 • Muž přemýšlí v kanceláři
 • Portrét mladé ženy
 • Lidé chatují na obchodní schůzce
 • Automechanici
 • Tým sjíždí řeku během raftingu
 • Zubařka a její pacientka